นางสาวนพพร ลิ้นทอง

ผู้อำนวยการสำนักปกป้องและตอบโต้ทางการค้า

โทรศัพท์:02-547-5083

ภายใน:4888

ผกามาศ

โทรศัพท์:02-547-5083

ภายใน:4887

โทรสาร:02-547-4741

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ประชุม ทตอ./ธุรการ/ทั่วไป)

นางหทัยรัตน์ วุฒิชานนท์

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ประชุม ทตอ./ธุรการ/ทั่วไป)

นางสาวภัทรภร ธรรมบูชิต

เจ้าพนักงานพาณิชย์ ระดับชำนาญงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ประชุม ทตอ./ธุรการ/ทั่วไป)

นางภัทรภร โตเชื้อ

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ประชุม ทตอ./ธุรการ/ทั่วไป)

ว่าง

----

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ประชุม ทตอ./ธุรการ/ทั่วไป)

ว่าที่ ร.ต. เบญญาภา ศรีรุจี

เจ้าพนักงานพาณิชย์ ระดับชำนาญงาน

**ช่วยราชการ สคต.หาดใหญ่**

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ประชุม ทตอ./ธุรการ/ทั่วไป)

นางสาวรัตน์ชนก เงินปลีก

เจ้าพนักงานราชการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ประชุม ทตอ./ธุรการ/ทั่วไป)

นายไพโรจน์ เนตรสาคร

ลูกจ้างประจำ

กลุ่ม1 (งานแก้ต่าง: อาเซียน)

นางสาวเยาวลักษณ์ กาญจนมหกุล

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม1 (งานแก้ต่าง: อาเซียน)

นางสาวมะลิ มหิสรากุล

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ

กลุ่ม1 (งานแก้ต่าง: อาเซียน)

นางสาวปิยชาติ สอทิพย์

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ

กลุ่ม1 (งานแก้ต่าง: อาเซียน)

นายชัยรัตน์ เลียงขจรเกียรติ

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ

กลุ่ม1 (งานแก้ต่าง: อาเซียน)

นางสาวภาสิน จันทรโมลี

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ

กลุ่ม1 (งานแก้ต่าง: อาเซียน)

ว่าง

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ

กลุ่ม2 (งานแก้ต่าง: โอเชนเนีย-ตะวันออกกลาง-วิชาการ)

นายชุตินันท์ สิริยานนท์

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม2 (งานแก้ต่าง: โอเชนเนีย-ตะวันออกกลาง-วิชาการ)

นางสาวสุธินี วัฒนา

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ

กลุ่ม2 (งานแก้ต่าง: โอเชนเนีย-ตะวันออกกลาง-วิชาการ)

นางสาวจันทร์นิภา บุญญเศรษฐ์

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ

กลุ่ม2 (งานแก้ต่าง: โอเชนเนีย-ตะวันออกกลาง-วิชาการ)

นางสาวผกามาศ วนาภานุเบศ

นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ

กลุ่ม2 (งานแก้ต่าง: โอเชนเนีย-ตะวันออกกลาง-วิชาการ)

ว่าง

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ

กลุ่ม3 (งานแก้ต่าง: เอเชีย)

นางสาวพรทิพย์ เตชะอุบล

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม3 (งานแก้ต่าง: เอเชีย)

นายพูลศักดิ์ คุณอุดม

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ

กลุ่ม3 (งานแก้ต่าง: เอเชีย)

นางอาทิชา ตั้นพันธุ์

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ

กลุ่ม3 (งานแก้ต่าง: เอเชีย)

นายนที ชมภูรัตน์

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ

กลุ่ม3 (งานแก้ต่าง: เอเชีย)

นายพชร ลิ่วเฉลิมวงศ์

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ

กลุ่ม3 (งานแก้ต่าง: เอเชีย)

ว่าง

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ

กลุ่ม4 (งานแก้ต่าง: อเมริกาใต้)

นางสาวมุกดา สุนทรปกาสิต

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม4 (งานแก้ต่าง: อเมริกาใต้)

นางสาวเบญจมาภรณ์ พรมเพิ่ม

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ

กลุ่ม4 (งานแก้ต่าง: อเมริกาใต้)

นางสาวพัชรา รัตนบุบผา

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ

กลุ่ม4 (งานแก้ต่าง: อเมริกาใต้)

นางสาวศรินยา บุญชู

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ

กลุ่ม4 (งานแก้ต่าง: อเมริกาใต้)

นางสาวพิมพ์ดาว จันทขันตี

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ

กลุ่ม4 (งานแก้ต่าง: อเมริกาใต้)

ว่าง

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ

กลุ่ม5 (งานแก้ต่าง: EU-แอฟริกา)

ว่าง

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม5 (งานแก้ต่าง: EU-แอฟริกา)

นายนพดล คันธมาศ

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ

กลุ่ม5 (งานแก้ต่าง: EU-แอฟริกา)

นางสาวฐิติมา วิมูลคะ

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ

กลุ่ม5 (งานแก้ต่าง: EU-แอฟริกา)

นางสาวสตวรรษ์ เรื่องดิษฐ์

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ

กลุ่ม5 (งานแก้ต่าง: EU-แอฟริกา)

ว่าง

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ

กลุ่ม6 (งานแก้ต่าง: กลุ่มอเมริกาเหนือ)

นายประกิจ ศิวะรัตนธำรงด์

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม6 (งานแก้ต่าง: กลุ่มอเมริกาเหนือ)

นางสาวจันทนา โชติมุณี

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ

กลุ่ม6 (งานแก้ต่าง: กลุ่มอเมริกาเหนือ)

นางสาวปัณฐลิกา พงศ์ฉบับนภา

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ

กลุ่ม6 (งานแก้ต่าง: กลุ่มอเมริกาเหนือ)

นางมาศประไพ บุลสุข

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ

กลุ่ม6 (งานแก้ต่าง: กลุ่มอเมริกาเหนือ)

ว่าง

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ

กลุ่ม7 (งานแก้ต่าง: จีน)

นายเกื้อกูล ไชยวัฒนาสราญสุข

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม7 (งานแก้ต่าง: จีน)

นางสาวทรงศิริ ตั้งบรรเจิดกุล

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

กลุ่ม7 (งานแก้ต่าง: จีน)

นางสาวพัชราวรรณ ไทยอาจ

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ

กลุ่ม7 (งานแก้ต่าง: จีน)

นายเอกพล ทรงประโคน

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ

กลุ่ม7 (งานแก้ต่าง: จีน)

นางสาวปฐมะ วิเศษสินธุ

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 1. นางหทัยรัตน์ วุฒิชานนท์ (เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน)
 2. นางสาวภัทรภร ธรรมบูชิต (เจ้าพนักงานพาณิชย์ ระดับชำนาญงาน)
 3. นางภัทรภร โตเชื้อ (เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน)
 4. ว่าที่ ร.ต. เบญญาภา ศรีรุจี (เจ้าพนักงานพาณิชย์ ระดับชำนาญงาน **ช่วยราชการ สคต.หาดใหญ่**)
 5. นางสาวรัตน์ชนก เงินปลีก (เจ้าพนักงานราชการ)
 6. นายไพโรจน์ เนตรสาคร (ลูกจ้างประจำ)

กลุ่ม1 (งานแก้ต่าง: อาเซียน)

 1. นางสาวเยาวลักษณ์ กาญจนมหกุล(นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการพิเศษ)
 2. นางสาวมะลิ มหิสรากุล (นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ)
 3. นางสาวปิยชาติ สอทิพย์ (นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ)
 4. นายชัยรัตน์ เลียงขจรเกียรติ(นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ)
 5. นางสาวภาสิน จันทรโมลี(นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ)

กลุ่ม2 (งานแก้ต่าง: โอเชียนเนีย-ตะวันออกกลาง / วิชาการ)

 1. นายชุตินันท์ สิริยานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการพิเศษ
 2. นางสาวสุธินี วัฒนานักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ
 3. นางสาวจันทร์นิภา บุญญเศรษฐ์นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ
 4. นางสาวผกามาศ วนาภานุเบศนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ

กลุ่ม3 (งานแก้ต่าง: เอเชีย)

 1. นางสาวพรทิพย์ เตชะอุบล (นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการพิเศษ)
 2. นายพูลศักดิ์ คุณอุดม (นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ)
 3. นางอาทิชา ตั้นพันธุ์ (นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ)
 4. นายนที ชมภูรัตน์ (นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ)
 5. นายพชร ลิ่วเฉลิมวงศ์ (นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ)

กลุ่ม4 (งานแก้ต่าง: อเมริกาใต้)

 1. นางสาวมุกดา สุนทรปกาสิต นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการพิเศษ
 2. นางสาวเบญจมาภรณ์ พรมเพิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ
 3. นางสาวพัชรา รัตนบุบผา นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ
 4. นางสาวศรินยา บุญชู นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ
 5. นางสาวพิมพ์ดาว จันทขันตี นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ

กลุ่ม5 (งานแก้ต่าง: EU-แอฟริกา)

 1. นายนพดล คันธมาศนักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ
 2. นางสาวฐิติมา วิมูลคะนักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ
 3. นางสาวสตวรรษ์ เรื่องดิษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ

กลุ่ม6 (งานแก้ต่าง: อเมริกาเหนือ)

 1. นายประกิจ ศิวะรัตนธำรงด์ นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการพิเศษ
 2. นางสาวจันทนา โชติมุณี นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ
 3. นางสาวปัณฐลิกา พงศ์ฉบับนภา นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ
 4. นางมาศประไพ บุลสุข นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ

กลุ่ม7 (งานแก้ต่าง: จีน)

 1. นายเกื้อกูล ไชยวัฒนาสราญสุข นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการพิเศษ
 2. นางสาวทรงศิริ ตั้งบรรเจิดกุลนักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ
 3. นางสาวพัชราวรรณ ไทยอาจนักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ
 4. นางสาวปฐมะ วิเศษสินธุนักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ

 

ผู้อำนวยการสำนักฯ

โทร:02-547-5083

ภายใน:4888

หน้าห้อง ผอ.

โทรศัพท์

02-547-5083

เบอร์ภายใน

4887

โทรสาร

02-547-4741

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

(ประชุม ทตอ.
/ธุรการ/ทั่วไป)
โทรศัพท์

02-547-5081

เบอร์ภายใน

4862,4852,4887

กลุ่ม1

(งานแก้ต่าง:
อาเซียน)
โทรศัพท์

02-547-5082

เบอร์ภายใน

4865,4857

กลุ่ม2

(งานแก้ต่าง:
โอเชียนเนีย-ตะวันออกกลาง / วิชาการ)
โทรศัพท์

02-547-4722

เบอร์ภายใน

4851,4855

กลุ่ม3

(งานแก้ต่าง:
เอเชีย)
โทรศัพท์

02-547-4738

เบอร์ภายใน

4860,4856

กลุ่ม4

(งานแก้ต่าง:
อเมริกาใต้)
โทรศัพท์

02-547-5080

เบอร์ภายใน

4863,4864

กลุ่ม5

(งานแก้ต่าง:
EU-แอฟริกา)
โทรศัพท์

02-547-4740

เบอร์ภายใน

4850,4858

กลุ่ม6

(งานแก้ต่าง:
อเมริกาเหนือ)
โทรศัพท์

02-547-4739

เบอร์ภายใน

4861,4854

กลุ่ม7

(งานแก้ต่าง:
จีน)
โทรศัพท์

02-547-4739

เบอร์ภายใน

4859,4853

@Copyright 2010 by Bureau of Trade Interests and Remedies