สินค้าที่ไทยใช้มาตรการ AD
การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

1.สินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

3.สินค้าฟทาลิกแอนด์ไฮไดรด์ จากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐเกาหลี

4. สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ จากประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี

1. สินค้ากระจกโฟลดใสและสี จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

2. สินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H จากสาธารณรัฐเกาหลี

3. สินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H จากประเทศโปแลนด์


@Copyright 2010 by Bureau of Trade Interests and Remedies