รายละเอียด

การเปิดทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้อง (Initiation of a Review Regarding the Extension of a Safeguard Measure)

7/5/2018 9:19:12 AM, ผู้จัดการข่าวสาร ผู้จัดการข่าวสาร

ด้วยคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องได้มีมติให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดการทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่น ๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  หากผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะเข้าร่วมกระบวนการเปิดทบทวนฯ สามารถดาวน์โหลดคำขอฉบับเปิดเผย และแบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย แบบตอบรับและข้อปฎิบัติในการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ดังแนบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่ม 1

โทรศัพท์ 02-5475082

โทรสาร 02-547-4741

The Department of Foreign Trade (“DFT”) wishes to notify that the Committee on Safeguards decided to initiate a review regarding the extension of a safeguard measure on the imports of alloying elements, in coils and not in coils. The notice of the initiation of the investigation was published in the Royal Gazette on 3 July B.E. 2561 (2018). Therefore, the interested parties who wish to attend the hearing shall download the Non-confidential summary of the petition, the Safeguard Questionnaire (Word File and Excel File), the Acceptance form for public hearing and the Rule of public hearing procedure as the attached files.

For further information :

Group 1

Tel. (+66) 2547-5082

Fax (+66) 2547-4741

 


Attached Files
1. คำขอให้ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้อง
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น
3. ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น
4.แบบสอบถามผู้นำเข้าและหรือผู้ซื้อภายในประเทศ
5. แบบสอบถามผู้นำเข้าและหรือผู้ซื้อภายในประเทศ
6. แบบสอบถามผู้ผลิตในประเทศ
7. แบบสอบถามผู้ผลิตในประเทศ
8. The petition (non-confidential)
9. Safeguard Questionnaire for Exporters
10. Safeguard Questionnaire for Exporters
11. Acceptance form for Public Hearing
12. Rule of Hearing Procedure (Unofficial Translation)  Comments

@Copyright 2010 by Bureau of Trade Interests and Remedies