รายละเอียด

โครงการ Workshop AD/SG เคลื่อนที่สู่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาการค้าอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

8/9/2017 10:27:09 AM, ผู้จัดการข่าวสาร ผู้จัดการข่าวสาร


กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศจัดสัมมนามาตรการ AD/ SG ให้กับผู้ประกอบการไทย

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า ในโลกการค้าปัจจุบันมีการแข่งขันทางการค้าอย่างรุนแรง โดยมีทั้งรูปแบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรมทำให้หลายประเทศได้มีการพิจารณาใช้มาตรการทางการค้าภายใต้ความตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่สำคัญคือมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) และมาตรการปกป้องจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard: SG) ซึ่งมีแนวโน้มที่ประเทศต่าง ๆ จะใช้ปกป้องอุตสาหกรรมภายในของตนเองมากขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการใช้มาตรการดังกล่าวจึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ “Workshop AD/SG เคลื่อนที่สู่ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาการค้าอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน” ให้กับผู้สนใจในมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) และมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (SG) ณ โรงแรม A-one จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ประมาณ 100 ราย ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการและผู้แทนจากกลุ่ม SMEs/สถาบัน/สมาคม/กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการ AD/SG รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยในการสัมมนาเนื้อหาครอบคลุมหลักการใช้มาตรการ AD/SG เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถเตรียมความพร้อมในการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มการใช้มาตรการเหล่านี้มากขึ้นโดยการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีและขอให้ภาครัฐจัดอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง AD/SG อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างผู้ประกอบการไทยเป็นนักรบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเชิงรุกบนรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคทางการค้าที่เกิดจากการใช้มาตรการ AD/SG ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการส่งออกหากมีการใช้มาตรการดังกล่าวจากประเทศคู่ค้า รวมทั้งทราบและเข้าใจในกระบวนการขอใช้มาตรการดังกล่าวหากได้รับผลกระทบจากการนำเข้าด้วย

********************************

 

  Comments

@Copyright 2010 by Bureau of Trade Interests and Remedies