รายละเอียด

Bangkok International Symposium on Trade Remedies 2017

3/10/2017 2:11:40 PM, ผู้จัดการข่าวสาร ผู้จัดการข่าวสาร

กรมการค้าต่างประเทศเชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐจาก 14 ประเทศ เข้าร่วมงาน Bangkok International Symposium on Trade Remedies 2017 ที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อติวเข้มและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการรับมือกับการใช้มาตรการกีดกันทางการค้า และการใช้มาตรการตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรม เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทย ระหว่างวันที่ 23 และ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “Bangkok International Symposium on Trade Remedies 2017” ในวันที่ 23 และ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งถือเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติที่เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาทางการค้า ได้แก่ มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Measure: AD)มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Measure: CVD) และมาตรการปกป้อง (Safeguard Measure: SG) ที่ไทยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานไต่สวนของไทยกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ เนื่องจากตระหนักว่าการเปิดเสรีทางการค้าอย่างกว้างขวางในปัจจุบันจำเป็นต้องดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการเยียวยาทางการค้า (AD/CVD/SG) ในการดูแลและปกป้องผู้ผลิตภายในประเทศจากการเปิดประตูการค้าเสรี รวมทั้งการดำเนินการตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practice) จากประเทศคู่ค้าในรูปแบบการทุ่มตลาดสินค้าหรือการอุดหนุนการส่งออกสินค้าซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยมาตรการดังกล่าวจะต้องไม่ถูกนำมาใช้อย่างบิดเบือนและกลายเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างกันในท้ายที่สุด

นางดวงพรกล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ มีกำหนด 2 วัน โดยในวันแรกเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการไต่สวน และการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติในกระบวนการไต่สวนในการใช้มาตรการเยียวยาทางการค้า (AD/CVD/SG)ระหว่างผู้แทนไทยและประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยรวม 14 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บราซิล บรูไน จีน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว มาเลเซีย พม่า นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ไต่สวนไทยและต่างประเทศ เพื่อเปิดมิติและรับฟังแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาทางการค้าในสถานการณ์การค้าโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่เกิดจากการค้าเสรี และในวันที่สอง เป็นการประชุมหารือกลุ่มย่อยระหว่างผู้แทนหน่วยงานไต่สวนของประเทศต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับเจ้าหน้าที่ไต่สวน 

“การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้ที่สนใจตอบรับเข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า“Bangkok International Symposium on Trade Remedies 2017” จะแสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงบทบาทสำคัญและศักยภาพของกรมการค้าต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนทางการค้าของไทย”นางดวงพรกล่าว

 

********************************

 

  Comments

@Copyright 2010 by Bureau of Trade Interests and Remedies