ติดต่อสำนัก
กระทรวงพาณิชย์

ติดต่อสำนัก

สำนักปกป้องและตอบโต้ทางการค้า
ชั้น15 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์:0 2547 4738-40,0 2547 4742, 0 2547 5080, 0 2547 5082, 0 2547 4722
โทรสาร:0 2547 4741
E-mail:butrade@moc.go.th

Bureau of Trade Interests and Remedies
15 Floor,Department of Foreign, Ministry of Commerce
44/100 Nonthaburi1 Road, Nonthburi 11000,Thailand
Tel:+66 0 2547 4738-40,+66 0 2547 4742, +66 0 2547 5080, +66 0 2547 5082, +66 0 2547 4722
Fax:+66 0 2547 4741
E-mail:butrade@moc.go.th
@Copyright 2010 by Bureau of Trade Interests and Remedies